Abram en Neeltje

Generatie 4 - 1814

 • 90

  Volledigheid

 • 43

  Aantal espresso’s

 • Populariteit

Algemeen

Op 27 juni 1814 trouwt Abram Kwak, 27 jaar met Neeltje van Strijen te Zwartewaal. Abram trouwt relatief oud voor zijn leeftijd. De meeste huwelijken worden vanaf achttien jaar tot ongeveer vierentwintig jaar gesloten. Als men later trouwt is het meestal voor een tweede keer als de partner is overleden. In Zwartewaal  zijn geen huwelijksaktes te vinden van Abram. Het zou kunnen dat hij eerder in een andere plaats is getrouwd bijvoorbeeld overzee.

Uit dit huwelijk de volgende kinderen:

 • Frans, geboren 27 augustus 1815 te Zwartewaal. Trouwt op 3 mei 1837, op 21 jarige leeftijd met Matthewerina de Garst
 • Abram, geboren op 27 november 1818 te Zwartewaal. Hij trouwt op 11 april 1842 met Ariaantje Waleman.

Abram heeft zijn vader nooit gekend want deze komt op 2 maart 1818 om het leven op zee. Hij is overboord geslagen. Neeltje zou later hertrouwen en laat door de Vrederechter in Brielle een alternatieve Overlijdensverklaring opstellen welke zij moet overleggen voor haar huwelijk met Willem Koster. Ook Abram zal voor zijn huwelijk met Ariaantje Waleman een afschrift van de akte gebruiken. Onderstaand de transcriptie van deze verklaring:

In het jaar 1826, woensdag den 25ste van de maand Oktober, ten stadhuize te Brielle, ten verzoeke van Neeltje van Strien, Stadhuis Briellenaaister, wonende te Zwartewaal weduwe van Abram Kwak: zijn voor ons Mr. Adrianus Rudolphus Kraijenhoff van de Leur, Vrederegter in het kanton Brielle, District Brielle, provincie Holland, Zuiderkwartier, geassisteerd van den Griffier Abraham Zeijlmans, door ons Vrederegter ambthalve geroepen, gecompareerd:

Willem Meuldijk, Vischer, aangehuwde van der requiante; Bastiaan Berkhout, Vischer, en Hendrik Burger, Vischer, beide goede vrienden der requiranten allen wonende te Zwartewaal. Dewelke bij deze, om aangenoemde Neeltje van Strien, te dienen en strekken tot acte van bekendheid daar en zoo dat zal behoren, in plaatse van acte van overlijden van haar gevorder, ter zake van een voor genomen huwelijk, en onmogelijk overteleggen, hebben verklaard dat zij zeer wel hebbem gekend, de requirante man Abram Kwak, in leven Vischer gewoond hebbende te Zwartewaal, dat denzelve, en het voorjaar van den jare een duizend achthonderd en achttien,  met hun Comparanten, met een Gaffelvisschuit genaamd Maria Jacoba, van Zwartewaal ter Vischvangst is uitgevaren en op den tweden van maart, dezelven Jaars op Zee is overboordgeslagen en verongelukt.

Van al het welk, tersotond is opgemaakt het tegenwoordige proces verbaal, dat al de Comparanten na aan hen gedane voorleging, wij Vrederegter en genoemden onzen Grieffier hebben ondertekend

Onderstaat: Geregistreerd te Brielle den vijf en twintigsten october, achtttien honderd zes en twintig, deel twaalf, folio vijf en negentig, vak zeven ontvangen voor regt tagtig cents. voor dertien rijksopcenten tien en halve cents, en voor dertien Sijndikaat Opcenten, tien en een halve Cents.

Informatie over de familie van Mr. Adrianus Rudolphus Kraijenhoff van de Leur de notaris welke bovenstaande akte heeft laten opstellen.

Neeltje zal op 11 november 1826 hertrouwen met Willem Koster. Uit dit huwelijk krijgt ze de volgende kinderen: Dirk en Willem.

Neeltje komt op 14 april 1850 te overlijden. Ze is dan ongeveer 60 jaar oud.

Onderbouwing
Bronnen
 • Huwelijksakte Abram, Huwelijksafkondiging Abram, Huwelijksbijlage: pg – 1 Geboorteverklaring Abram, pg – 2 Geboorteverklaring Neeltje, pg – 3 Overlijdensverklaring Dirkje, pg – 4 Overlijdensverklaring Frans
 • Alternatieve Overlijdensverklaring Abram Kwak 1 – 2
Documenten

Berichten over deze familie

 

Historische context

 • Nederlandse Handel-Maatschappij

  De N.V. Nederlandsche Handel-Maatschappij werd op initiatief van koning Willem I in Den Haag opgericht op dinsdag 9 maart 1824. Als feitelijke datum van oprichting kan worden genomen de 29ste maart 1824, de dag waarop het Koninklijk Besluit tot oprichting werd vastgesteld. De doelstelling was (Art. 59) “bevordering van handel, scheepvaart, scheepsbouw, visserij, landbouw en […]

 • Java oorlog

   De Java-oorlog duurde van 1825 tot 1830 en is, naast de Atjeh-oorlog, wellicht de felste en langdurigste oorlog die Nederland heeft gevoerd om zijn gezag als koloniaal overheerser in Nederlands-Indië te kunnen vestigen. De rechtstreekse aanleiding was het feit dat de Javaanse prins Diponegoro zich door de Nederlanders onheus bejegend achtte. De diepere achtergrond was […]

 • Slag bij Waterloo

  De Slag bij Waterloo was een veldslag bij Waterloo, een plaatsje destijds gelegen in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, tegenwoordig in België. Napoleon Bonaparte werd hier op 18 juni 1815 definitief verslagen door een combinatie van enerzijds Britse en Nederlandse en anderzijds Hannoverse en Pruisische legers, onder leiding van respectievelijk de hertog van Wellington en […]