Teunis en Cornelia

Generatie 6 - 1751

 • 90

  Volledigheid

 • 112

  Aantal espresso’s

 • Populariteit

Algemeen

Op 10 Oktober 1751 is Teunis Corneliszoon Quak getrouwd met Cornelia Frans Groenendijk, dochter van Frans Pietersz. Groenendijk en Willemtje Arijensdr. Geilvoet. Teunis en Cornelia zijn beide geboren en woonachtig in Zwartewaal. Uit hun huwelijk de volgende kinderen:

 • Jan, gedoopt 29 juli 1753 te Zwartewaal. Getuigen bij de doop waren Frans Groenendijk en Trijntje Kwak. Is halve kleermakersknecht en loopt in oktober 1772 weg bij zijn baas en gaat in het leger te Hellevoetsluis.
 • Frans, gedoopt 26 Oktober 1755  te Zwartewaal. Getuigen bij de doop waren Frans Groenendijk en Willemtje Geijlgoedt, beide lidmaten.
 • Jannetje, gedoopt 25 juni 1758  te Zwartewaal. Getuige bij de doop was Maria Davids Boer (Tante getrouwd met Antonij Kwak). Gehuwd op 7 juni 1778 met Izaac van der Sluis
 • Willemtje, gedoopt 9 november 1760  te Zwartewaal. Getuige bij de doop was Elisabeth Groenendijk. Ondertrouw op 13 juni 1783, trouwt op 29 juni 1783 met Dirk Vogelaar te Den Hitsert (tegenwoordig Zuid Beijerland)
 • Ary, geboren 10 oktober 1763 en gedoopt op 16 oktober 1763  te Zwartewaal. Getuige bij de doop was Maria Davids Boer
 • Arendje, geboren 3 december 1766 en gedoopt 7 december 1766  te Zwartewaal. Getuigen bij de doop waren Pieter Franse Groenendijk en Arendje Franse Groenendijk. Arendje komt in augustus 1772 te overlijden.
 • Teunis Cornelis, geboren 15 december 1770 en gedoopt 23 december 1770  te Zwartewaal. Getuigen bij de doop zijn Jacob Bouwensz Meuldijk, Lidmaat en Lijsbeth Groenendijk (zus van moeder). Jacob Bouwensz Meuldijk die, als zoon, dit kind heeft nae zigt genoomen en zijn huisvrouw Lijsbeth Groenendijk. Teunis Cornelis komt in augustus 1771 te overlijden.

Net na de geboorte van Teunis Cornelis, na twee dagen kraambed, overlijd Cornelia op 17 december 1770. Op 20 december 1770 wordt Cornelia begraven. Echter ’s avonds na de begrafenis  overlijd ook Teunis.

De kerkeraad van de Nederlandse Hervormde Kerk van Zwartewaal heeft zich bezig gehouden met de tragedie die deze familie trof zo is in de resoluties te lezen dat:

21-12-1770 bij deze gelegenheid openbaarde de predikant een grote en bekende breuke die hem was voorgekomen. Wegens het schierlijk sterven van Cornelia Groenendijk (2 dage kraems zijnde) en haar man Teunis Kwak (op den dag herer begrafenis insgelijks overleden): nalatende 7 kinderen. De oudste was slechts 16 jaar. Welke kinderen door de familie. die de ouders op hun kosten met elkaar hadden laten begraven, bij de predikant waren aangegeven, met het verzoek om door de diaconen als weesvaders aangenomen te worden. De kerkeraad verschrikt, doch niet vreemd zijnde van zulk een slag voor de diaconie, heeft hierop besloten naar gemelde weeskinderen om te zien er nodige schikkingen. Zo in het sterfhuis als in de nagelaten geringen boedel, te maken en wegens het een er ander vervolgens eens nader samen te komen.

26-12-1770 Teunis Cornelis Kwak (zijnde het kraemkindje na vaders en moeders dood gedoopt) werd aangenomen door Jacob Bouwensz Meuldijk en zijn huisvrouw Elisabeth Groenendijk, zuster van de overleden moeder, zonder dat de diaconie (zolange de zegenende God hun enigsints het vermogen gunt) er enige last van hebben, onder die mits bij onverhoopte ongevallen en veragteringen er van kunnen ontslagen worden en ook intussen des begerende enige oderstand van kinderen kunnen vragen. ’t Welk alles bij den kerkeraad geaccordeert is.

27-12-1770 Ontvangen uit de nagelaten boedel van Teunis Kwak en Cornelia Groenendijk:

 • In de kas gevonden 5:12:0
 • van zilveren hemdr. knopen 7:8:0
 • van den ganschen groven inboedel 19:14:0
 • voor de ketting van de vrouw 10:0:0
 • Totaal 42:16:0

Als Willemtie (oma) komt te overlijden laat zij een deel van haar vermogen na aan de diaconie ter gunste van haar kleinkinderen die door de diaconie worden onderhouden.

28-10-1772 Ontvangen, bij provisioneel liquidatie van de nagelaten boedel van Willemtie Geilvoet, weduwe van Frans Groenendijk voor 1/5 portie, bij representatie van de kinderen van Cornelia Groenendijk en Teunis Kwak, A no. 16 bij overlijden der ouderen ten laste van de diaconie gevallen (zie onze akte de dato) 507:19:0.

Onderbouwing

We hebben Frans gevonden in het doopboek van Zwartewaal op basis van zijn huwelijksdatum – 18 jaar en dan verder terug in de tijd. We hebben de enige Frans Kwak gevonden in 1755. In zijn doopbewijs is aangegeven dat zijn ouders Teunis Kwak en Cornelia Groenendijk zijn.

In het trouwboek van Zwartewaal moeten we dus dit huwelijk kunnen terugvinden. Dit huwelijk zal zijn gesloten in of voor 1755.  In 1751 vinden we het huwelijk tussen Teunis en Cornelia. Er staat aangegeven dat beide geboren en woonachtig zijn in Zwartewaal wat de zoektocht naar de voorouder vergemakkelijkt. In de huwelijksakte wordt tevens gebruik gemaakt van het patroniem. Teunis Cornelisz Quak en Cornelia Fransd Groenendijk. Als we later de vader van Teunis willen vinden moeten we dus op zoek naar Teunis die geboren in Zwartewaal met als vader Cornelis.

Weer terug naar de gezinssamenstelling. We doorlopen de doopregisters van Zwartewaal vanaf de huwelijksdatum en komen daarom de paar jaar een geboorte van een nieuw gezinslid tegen. Bij de doopregistratie van Teunis Cornelis staat aangegeven dat de moeder is overleden en zeven kinderen heeft nagelaten. We moeten dus zeven kinderen kunnen terug vinden. Deze zijn ook allen gevonden.

De kerkraad heeft zich ook bezig gehouden met het gezin. In het Streekarchief van Voorne Putten zijn een aantal artikelen van dit voorval terug te vinden in het archief van de Nederlandse Hervoormde Kerk. Deze artikelen zijn uitgeschreven op archiefkaarjes (zie bronnen). De originele resoluties berusten in de kluis van het archief.

Nu het gezin is achterhaald is het zaak om na te gaan wat er van de kinderen is geworden. We doorlopen het huwelijksregister vanaf de geboorte van het oudste kind, in dit geval Jan uit 1753 + 18 jaar. Dus huwelijksregister Zwartewaal vanaf 1771.

Bronnen
 • Huwelijksakte Teunis en Cornelia
 • Doopbewijs Cornelia
 • Doopbewijs Jan
 • Doopbewijs Frans
 • Doopbewijs Jannetje, Huwelijksakte Jannetje
 • Doopbewijs Willemtje, Huwelijksakte Willemtje
 • Doopbewijs Ary
 • Doopbewijs Arendje
 • Doopbewijs Teunis Cornelis
 • Boedelverkoop Teunis en Cornelia, Boedelverkoop Willemtje, Resolutie Kerkeraad 1 – 2,  Voogdijregeling Teunis Cornelis
 • Overlijdensvermelding van Teunis Cornelis uit kerkboek
Documenten

Berichten over deze familie

Historische context

 • Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog

  De Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783) was de oorlog tussen Groot-Brittannië en de koloniën die later de Verenigde Staten zouden worden. De oorlog was een onderdeel van de Amerikaanse Revolutie en resulteerde in de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten. Voor het begin van de oorlog waren de verschillen tussen de diverse koloniën vooral in economisch opzicht erg […]